آخرین اخبار : 

امور مالي

اطلاعيه مهم و فوري در خصوص پرداخت 15 درصد

قابل توجه كليه دانشجويان گرامي : دانشجوياني كه فيش 15 % خو راتا مورخه  95/1/29 پرداخت ننمايند انتخاب واحد آنها حذف و عواقب آن متوجه شخص دانشجو خواهد بود .                                                                                                                        امور مالي مركز